Portal dla nauczycieli
i dla tych, którzy dopiero zamierzają nauczycielami zostać

MUTYZM WYBIÓRCZY W POLSCE – WYNIKI BADAŃ

Do tej pory nie było w Polsce badań dotyczących częstości występowania mutyzmu wybiórczego (dalej również MW), proporcji dotyczących płci oraz rodzaju zaburzeń towarzyszących, które tworzą całościowy obraz kliniczny dziecka z mutyzmem wybiórczym. W literaturze naukowej dostępne są dane dotyczące badań nad występowaniem mutyzmu wybiórczego w innych krajach. Z danych tych wynika, iż wskaźniki występowania mutyzmu u dzieci na świecie wahają się w przedziale od 0,18% w Szwecji (Kopp, Gillberg, 1997) poprzez 0,71% w Stanach Zjednoczonych (Bergman i in., 2002) i 0,76% w Izraelu (Elizur, Perednik, 2003) do 1,9% w Finlandii (Kumpulainen i in., 1998). Wielu badaczy wskazuje jednak, że mogą to być wartości niedoszacowane ze względu na wciąż niedostateczny stan wiedzy na temat tego zaburzenia (Cunningham i in., 2006; Schwartz i in., 2006; Lescano, 2008).

W literaturze angielskiej (Jonhson, Wintgens, 2001), sygnalizuje się, że mutyzm wybiórczy rozwija się zazwyczaj między 3 a 5 rokiem życia i występuje częściej u dziewczynek. Z dotychczasowych badań wynika, że proporcje występowania mutyzmu wybiórczego u dziewcząt i chłopców kształtują się w przedziale od 2,6:1 do 1,5:1 (Garcia i in., 2004).

Mutyzm wybiórczy jest jedną z postaci fobii społecznej, jego etiologia obejmuje współdziałanie czynników biologicznych, środowiskowych i indywidualnych predyspozycji dziecka (Popek, 2005). Jest to zaburzenie lękowe dotyczące lęku przed mówieniem w niektórych miejscach, w stosunku do niektórych osób oraz w sytuacjach, w których oczekiwane jest mówienie, odpowiadanie na pytania, zadawanie pytań, kierowanie próśb. Zaburzenie to jest umieszczone w klasyfikacji ICD-10 (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych) pod numerem F 94.0.

Kryteria diagnostyczne według ICD-10

 1. Ekspresja i rozumienie języka przez w granicach dwóch odchyleń standardowych.

 2. Możliwa jest do potwierdzenia niemożność mówienia w specyficznych sytuacjach, w których mówienie jest oczekiwane, pomimo mówienia w innych sytuacjach.

 3. Czas trwania mutyzmu wybiórczego przekracza 4 tygodnie.

 4. Zaburzenia nie wyjaśnia brak znajomości języka mówionego wymaganego w sytuacjach społecznych, w których występuje niemożność mówienia.

 5. Wykluczono występowanie całościowych zaburzeń rozwoju.

Natomiast według amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-IV kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych sformułowano następująco:

 1. Brak mówienia w określonych sytuacjach (w których mówienie jest oczekiwane) pomimo mówienia w innych.

 2. Zaburzenie utrudnia osiąganie sukcesów edukacyjnych lub zawodowych oraz komunikację społeczną.

 3. Czas trwania zaburzenia wynosi co najmniej 1 miesiąc (nie ogranicza się do pierwszego miesiąca w szkole).

 4. Brak mówienia nie wynika z braku znajomości języka lub dyskomfortu związanego z posługiwaniem się danym językiem.

 5. Zaburzenia nie można wyjaśnić poprzez zaburzenia komunikacji (np. jąkanie), całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm), zaburzenia psychotyczne (schizofrenia).

Kiedy nauczyciele przedszkola czy szkoły obserwują u dziecka m.in. trudności w werbalnym komunikowaniu się z personelem i w grupie rówieśniczej, sztywność zachowań, trudności w nawiązaniu kontaktu wzrokowego, stawiając protodiagnozę, często mają trudność w nazwaniu tych zaburzeń. Niektórzy mylą wymienione objawy z autyzmem, gdyż o mutyzmie w ogóle nie słyszeli. Zaburzenia obserwowane są w innym niż domowe środowisku (w takim dzieci bywają wstępnie diagnozowane), co sprawia, że są błędnie rozpoznawane. Ponadto często mamy do czynienia ze współwystępowaniem dodatkowych objawów, o których nie ma mowy w wyżej wymienionych klasyfikacjach, a to powoduje, że dzieci są postrzegane jako bardziej i głębiej zaburzone, niż jest to w rzeczywistości. Bywa, że nawet niektórzy specjaliści mają problemy diagnostyczne. W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z rodzicami oraz dokonanie obserwacji zachowań dziecka w innym niż przedszkolne lub szkolne środowisko. Z reguły dane zebrane z wywiadu i obserwacji dziecka w przedszkolu czy szkole są sprzeczne, a ich analiza może potwierdzić dwoistość natury dziecka z mutyzmem selektywnym, co pozwoli postawić specjaliście trafną diagnozę. Dziecko z mutyzmem wybiórczym w domu jest zazwyczaj radosne, rozmawia z reguły ze wszystkimi domownikami (czasem tylko z niektórymi), a w placówce lub w trudnych dla siebie sytuacjach nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytanie, nie jest w stanie komunikować się werbalnie, co wynika z lęku przed mówieniem.

Milczenie dziecka w przedszkolu czy w szkole często jest odbierane jako jego świadome i celowe działanie. Jest to oczywiście błędne myślenie. Dziecko z mutyzmem wybiórczym umie mówić, chce mówić, ale w pewnych sytuacjach po prostu nie może. Dorośli cierpiący na mutyzm wybiórczy opisują ten stan jako fizyczną blokadę, czują, jakby głos utknął im w gardle. Nie powinno się więc zmuszać dzieci do mówienia, a karanie ich za ten stan jest działaniem niewłaściwym.

Mutyzm wybiórczy w postaci jedynie lęku przed mówieniem występuje rzadziej. Często u dzieci z MW współwystępują dodatkowe zaburzenia w postaci ogólnej lękliwości, wad wymowy, nadwrażliwości sensorycznej (dotykowej, słuchowej, węchowej), Zespołu Aspergera czy trudności z jedzeniem.

Mutyzm wybiórczy nie jest zbyt częstym zaburzeniem, w jednym przedszkolu zazwyczaj można spotkać jedno lub dwoje dzieci z MW, zatem trudno jest na takiej grupie przeprowadzić badania. Żeby poznać lepiej to zaburzenie, ułatwić specjalistom diagnozowanie oraz w celu zobrazowania skali zjawiska, jakim jest w Polsce mutyzm wybiórczy, w styczniu 2016 r. przeprowadziłam ankietę na facebookowej grupie „Mutyzm Wybiórczy, grupa bezinteresownego wsparcia”. Założycielką i administratorem fanpage’a jest Anna Strzelecka, mama dziecka z mutyzmem wybiórczym, która od kilku lat mieszka w Irlandii. Grupa liczy obecnie ponad 2000 członków, są to głównie rodzice dzieci z mutyzmem wybiórczym, nauczyciele i specjaliści. Ankietę wypełniło 100 osób (czyli liczba dzieci w poszczególnych kryteriach określa tym samym udział procentowy w grupie badanej: 14 dzieci = 14%).

WYNIKI BADANIA

Tabela 1. Dzieci z mutyzmem wybiórczym a inne współistniejące zaburzenia

Opis zaburzenia Liczba dzieci na 100

Dziecko z MW (z lękiem przed mówieniem i wzmożonym napięciem emocjonalnym) bez innych zaburzeń

27

Dziecko z MW oraz z wadą wymowy

31

Dziecko z MW oraz z nadwrażliwością dotykową

29

Dziecko z MW oraz z trudnościami z jedzeniem w niektórych miejscach

21

Dziecko z MW oraz z trudnościami z jedzeniem dotyczącymi wybiórczości jedzenia (smak, konsystencja, rodzaje potraw)

41

Dziecko z MW i Zespołem Aspergera

7

Dziecko z MW oraz z innymi chorobami przewlekłymi

1

 

Tabela 2. Struktura wiekowa badanych dzieci z mutyzmem wybiórczym

Wiek dziecka 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat 7 lat 8 lat 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat
Liczba dzieci 5 7 22 23 10 11 7 5 3 0 4 3

 

Tabela 3. Struktura badanych dzieci z mutyzmem wybiórczym według płci

Płeć Liczba dzieci
dziewczynka 67
chłopiec 33

Wnioski

 • u dziecka z MW, oprócz lęku przed mówieniem i wzmożonym napięciem emocjonalnym, dość często występują trudności w zakresie wybiórczości jedzenia, jak i miejsca, w którym dziecko jest w stanie spożyć posiłek (tabela 1);

 • spora grupa dzieci z MW ma również wadę wymowy, co często jest trudne do zdiagnozowania dla specjalistów i stanowi duże utrudnienie w terapii (tabela 1);

 • nadwrażliwość dotykowa u dziecka jest sporym utrudnieniem w codziennym życiu, rodzice muszą sobie zdawać z tego sprawę (muszą wykazać się zrozumieniem zachowań dziecka), specjaliści powinni uwzględnić ten rodzaj trudności w terapii (tabela 1);

 • wyniki badań potwierdziły większą częstotliwość występowania MW u dziewczynek; proporcje występowania mutyzmu wybiórczego u badanych przeze mnie dziewcząt i chłopców wynoszą 2:1, mieszczą się więc w średnim światowym przedziale od 2,6:1 do 1,5:1 (tabela 3);

 • najliczniejszą grupę dzieci z MW stanowią dzieci w wieku 5–6 lat; jest to wiek obowiązku przedszkolnego, a konieczność przeprowadzania diagnoz zmusza nauczycieli do bliższego poznania przedszkolaków (tabela 2);

 • młodsze dzieci (3–4 letnie) nie są powszechnie objęte wychowaniem przedszkolnym, dlatego ta grupa dzieci z MW jest mniej liczna (tabela 2);

 • dzieci 7–8 letnie stanowią również dużą grupę dzieci z MW, co może wynikać z braku wcześniejszej diagnozy, niskiej świadomości społecznej na temat tego zaburzenia, braku profesjonalnej pomocy lub ciężkiej postaci mutyzmu wybiórczego (tabela 2);

 • dzieci powyżej 8 roku życia, których nie jest zbyt dużo, prawdopodobnie nie otrzymały wcześniej fachowej pomocy, lub ich MW ma postać ciężką i nawet pomimo terapii nadal borykają się z tym zaburzeniem (tabela 2).

Bibliografia

R. Bergman, J. Piacentini, J. McCracken, Prevalence and Description of Selective Mutism in a School-Based Sample, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry nr 41(8)/2002, s. 938–946. 

C.E. Cunningham, A.E. McHolm, M.H. Boyle, Social phobia, anxiety, oppositional behavior, social skills, and self-concept in children with specific selective mutism, generalized selective mutism, and community controls, European child & adolescent psychiatry” nr 15/2006, s. 245–255.

Y. Elizur, R. Perednik, Prevalence and Description of Selective Mutism in immigrant and native families: a controlled study, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry” nr 42(12)/2003, s. 1451–1459.

A. Garcia, J. Freeman, G. Francis, L.M. Miller, H.L. Leonard, Selective Mutism. In T. Ollendick, Phobic and anxiety disorders in children andadolescents: A clinician's guide to effective psychosocial and pharmacologicalinterventions, London: Oxford University Press 2004.

M. Jonhson, A. Wintgens, The Selective Mutism Resurce Manual, UK: Speechmark 2001.

S. Kopp, C. Gillberg, Selective mutism: A population based study, Journal of Child psychology and Psychiatry” nr 38(2)/1997, s. 257–262.

K. Kumpulainen, E. Rasanen, H. Raaska, V. Somppi, Selective mutism among second-graders in elementary school, European Child & Adolescent Psychiatry” nr 7(1)/1998, s 24–29.

C.M. Lescano, Silent children: Assessment and treatment of selective mutism, The Brown University 2008.

Podręcznik diagnostyczny i statystyczny zaburzeń psychicznych (DSM-IV-TR) 2000.

L. Popek, Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym [w:] Psychiatria dzieci i młodzieży, I. Namysłowska (red.), Warszawa: Wyd. Lek. PZWL 2005.

S. Pużyński, J. Wciórka, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Kraków: UWM „Vesalius” 2007.

R.H. Schwartz, A.S. Freedy, M.J Sheridan, Selective mutism: Are primary care physicians missing the silence?, Clinical Pediatrics” nr 45/2006, s. 43−48.

Ch. Stanley, The top ten myths about selective mutism,

http://www.selectivemutism.org/resources/library/SM%20General%20Information/Top%20Ten%20Myths%20about%20SM.pdf], 2002.


 


Zaloguj się

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Zaloguj się Rejestracja

Losowe artykuły

Przewiń do góry
Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis dostosowuje się do indywidualnych potrzeb użytkowników. Cookies nie są niebezpieczne, ale w każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji na ten temat w polityce prywatności.